TIKS - Modul 1

Downloads & Resourcen zu Modul 1

Links:

Lucidchart
professionelle & leistungsstarke Online Planungs Software
http://lucidchart.com

XMind
Professionelle & leistungsstarke Mind-Mapping-Software
http://xmind.at/

Mindmeister
Professionelles & leistungsstarkes Online Mind-Mapping-Tool
http://mindmeister.com